home Contactez nous rss feed Accès Membres
La radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles

Le cimetière imaginaire vietnamien des Nouvelles Hybrides, la playlist !

Un voyage sonore au Vietnam, avec :

DAN BÂU VIÊTNAM : rider in the sky

BÂNG KIÊU : biet yêu là hêt mong chô

LY NGUA Ô : Sàigon oi

NGOC HA : mông ban dâu

DEAD MEN’S ORCHESTRA : totencombo

TRÂN THU HÂ (NHÂT THÛE) : dêj tâm gaî

THANH NAM « TÊU » 11 : Bonanza bàt ghen

EO SINH & NAMH HAO : vc love song

DÂNG DUONG : Tinh ca

HÂ THANH : dên vôi em khi chiêv xuông

THU HIEN : hoa cau vùôn trau

THANH HOA : mùa xuân bên cüa sô

PHUONG LINH : khi dâ yêu

THAN NAM « TÊU » 11 : Lucky Luke bàt ghen

SANTANA V. : Totensamba

NGUYÊN VÄN DÔNG : dôi bô thuöng nhô

TRONG TAN : em ô noi dâu

PHAM DUC VUI : gô’i tron ngu’ôi di

SRV OPERA SINGERS : barbecue songs

THU HIÊN & TRUNG DUC : truong son dông truong son tây

NGUYÊN VÄN DÔNG : cung th’ong ngay cu

JANIV : blues de mort

ANH SANG : totensong

ANH THO : lôi nôi dâu (mua xuân)

DAN BÂU VIÊTNAM : chinese song

MINH TUYÊT with LUONG TUNG QUANG : yêu mâi ngàn nâm

LY NGUA Ô : vo chông làm bièng

MINH TUYÊT : buoc tango cô don

FERRY DUO : fnl’s blues

BAO YEN : Ô hai dâu nôi nho

DYLAN THANH : balanced voice song

PHUONG DUNG, LÊ DINH & ANH’ BÂNG : bong dem

BÂNG KIÊU & MINH TUYÊT : phia sau nu cuôi

THU HIEN : rang trâm bâu

HOANG OANH : em cho anh tro lài

NGOC HA : mây trang qua câu

THANH TÂM : cung dàn dât nuôc

vibes, mix, recherche et sélection : Eric Georg Eerebout alias Derek Sein

contact : hvalmitdereksein

(at) yahoo.fr

Bises aux fantômes….