home Contactez nous rss feed Accès Membres
La radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles

Campus Info mardi 26 juin 2012 par E.G./Derek Sein

Les rats et les lérots colonisent cet espace vide , mais aussi :

CEDRIC STEVENS : the siamese level/playground emulation

ZWOL : call out my name

MINTY : Jeremy

TEX RITTER : we live in two diff’rent worlds

ARLETTE TEPHANY : ne vous mariez pas les filles

VOXPOP : stjernekrig

HOLY TOY : Wojtek

HASSE BRUNIUSSON : en sked för alla

MOVING FINGERS : the final word of history

HENRY BADOWSKI : silver trees

LUNABEE : coeur brisé

GINNY ARNELL : this is mine

BURBUJA : roped

ELSÖ EMELET : sorsvonat

NISHIROKUGOU SHOUNEN GASSHOUDAN : okami shonen ken

DIE FORM : film

LAIBACH : Kameraden, wir kehren Heim !

QVALES ENSEMBLE : sprudledamer

OTTO : monde moderne

BOYD RICE & JOEL HAERTLING : theme from pearls before swine

KINK GONG : at (horse)

AMMAKASIE NOKA : three moiras

ROBERT : dans le caniveau

INGVILL MARIT BUEN GARNAS & JON ANDERS HALVORSEN : Arvelodd

FRANCO GODI : Parapapa Perepepe

et des bises !!!!

Le cimetière imaginaire vietnamien des Nouvelles Hybrides, la playlist !

Un voyage sonore au Vietnam, avec :

DAN BÂU VIÊTNAM : rider in the sky

BÂNG KIÊU : biet yêu là hêt mong chô

LY NGUA Ô : Sàigon oi

NGOC HA : mông ban dâu

DEAD MEN’S ORCHESTRA : totencombo

TRÂN THU HÂ (NHÂT THÛE) : dêj tâm gaî

THANH NAM « TÊU » 11 : Bonanza bàt ghen

EO SINH & NAMH HAO : vc love song

DÂNG DUONG : Tinh ca

HÂ THANH : dên vôi em khi chiêv xuông

THU HIEN : hoa cau vùôn trau

THANH HOA : mùa xuân bên cüa sô

PHUONG LINH : khi dâ yêu

THAN NAM « TÊU » 11 : Lucky Luke bàt ghen

SANTANA V. : Totensamba

NGUYÊN VÄN DÔNG : dôi bô thuöng nhô

TRONG TAN : em ô noi dâu

PHAM DUC VUI : gô’i tron ngu’ôi di

SRV OPERA SINGERS : barbecue songs

THU HIÊN & TRUNG DUC : truong son dông truong son tây

NGUYÊN VÄN DÔNG : cung th’ong ngay cu

JANIV : blues de mort

ANH SANG : totensong

ANH THO : lôi nôi dâu (mua xuân)

DAN BÂU VIÊTNAM : chinese song

MINH TUYÊT with LUONG TUNG QUANG : yêu mâi ngàn nâm

LY NGUA Ô : vo chông làm bièng

MINH TUYÊT : buoc tango cô don

FERRY DUO : fnl’s blues

BAO YEN : Ô hai dâu nôi nho

DYLAN THANH : balanced voice song

PHUONG DUNG, LÊ DINH & ANH’ BÂNG : bong dem

BÂNG KIÊU & MINH TUYÊT : phia sau nu cuôi

THU HIEN : rang trâm bâu

HOANG OANH : em cho anh tro lài

NGOC HA : mây trang qua câu

THANH TÂM : cung dàn dât nuôc

vibes, mix, recherche et sélection : Eric Georg Eerebout alias Derek Sein

contact : hvalmitdereksein

(at) yahoo.fr

Bises aux fantômes….